serwisy tematyczne
Katalog rozwiązań
Newsletter
slownik
A-A : A-B : B-C : C-D : D-E : E-E : E-G : G-H : H-I : I-K : L-M : M-O : O-P : P-R : S-S : S-T : T-U : U-W : W-Z : Z-Z

plemiona
[ang. tribes] nowa kategoria grupy docelowej wyodrębiona przez teoretyka mediów N. Bolza. W dobie rosnącego indywidualizmu statyczny podział na grupy docelowe wg kategorii dochodów czy wieku przestał spełniać swoją rolę, dlatego pojawiło się nowe, szersze pojęcie "plemię" mające swój własny język
plugin
patrz wtyczka
poczta elektroniczna
[e-mail] jeden z najważniejszych sposobów komunikacji poprzez sieć Internet. Polega na przekazywaniu listów elektronicznych, czyli wiadomości tekstowych, dodatkowo opatrzonych adresem e-mail odbiorcy, nadawcy, a także dodatkowymi informacjami. Oprócz tekstu, listy mogą także zawierać pliki dowolnych formatów (obrazy, dźwięki, pliki danych i inne) przesłane jako załączniki. Nazwa E-mail (niekiedy zapisywana jako email) oznacza także pojedynczą wiadomość poczty elektronicznej. Do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej używa się specjalnych programów pocztowych. W 1974 roku Ray Tomlinson stworzył program do przesyłania elektronicznych wiadomości w Internecie, wtedy też został wysłany pierwszy e-mail.
podpis elektroniczny
[ang. digital signature] dane w formie elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub logicznie z nimi powiązane, umożliwiają identyfikację osoby fizycznej składającej podpis oraz upewnienia się, co do integralności dokumentu (czyli, że po podpisaniu i wysłaniu przez nadawcę nie został przez nikogo zmodyfikowany przed dotarciem do adresata)
point of delivery
(POD) miejsce dostawy towaru zamawianego przez Internet, niekoniecznie adres domowy klienta, ale np. na stację benzynową. Taki rodzaj transportu może obniżyć koszty
POL-34
Krajowa Szerokopasmowa Sieć Naukowa ATM, która łączy akademickich operatorów sieci MAN (obecnie 22), utworzona w porozumieniu z Tel-Energo
POLWAN
cyfrowa sieć regionalna; ogólnopolski policyjny system teleinformatyczny łączący wszystkie miasta wojewódzkie
Rada Bankowości Elektronicznej
powołana przy Związku Banków Polskich rozpoczęła dzia?alność 14 maja 1998 r. Została powołana do życia przez 25 banków i instytucji międzybankowych oraz Związek Banków Polskich, wcześniej współpracujących w ramach Komitetu Organizacyjnego ds. Wspólnej Sieci Bankowości Elektronicznej. Celem jej jest: a)stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla biznesu elektronicznego b)określenie standardów dla wszystkich aspektów bankowości elektronicznej c)pomoc w organizowaniu usług szkoleniowych i konsultacyjnych d)współpraca z organami administracji państwowej i Narodowym Bankiem Polskim w opracowaniu projektów regulacji prawnych w zakresie transakcji elektronicznych e)organizacja współpracy członków rady w tworzeniu spójnej infrastruktury sprzętowej
radiodostęp
[ang. radio access] połączenie radiowe oferowane klientom, którzy chcą połączyć rozproszone sieci komputerowe odległych biur własnych lub współpracujących firm, a także wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest połączenie kablowe, w tym także do Internetu
rational overchoice
patrz filtr rodzinny
rich media
urzędowe określenie strony internetowej bogatej w grafikę animowaną i pliki dzwiękowe
rocket science
[pol. wiedza rakietowa] przełomowe rozwiązania, które oferuje firma, np. nowatorskie oprogramowanie
rozszczepienie cyfrowe
[ang. digital divide] termin określający podział społeczeństwa na dwie grupy: tych, którzy mają dostęp do komputerów i tych, którzy takiego dostępu nie mają
ruter
[ang. router] komputer łączący sieci, specjalnie wyznaczony do wytyczania tras pakietów na podstawie przechowywanej tablicy wyboru tras [ang. routing table] informującej o możliwych połączeniach z sąsiednimi sieciami; urządzenie znajdujące następny optymalny węzeł sieci, do którego zostanie przekazany pakiet na swojej drodze do miejsca przeznaczenia; łączy daną sieć z jedną lub wieloma innymi, najczęściej rozległymi sieciami WAN (w szczególności: z Internetem)
rząd w Internecie
patrz e-Government
Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności
Projekt: 2BITS